Як визначити літературний напрям художнього твору

Для кращого сприйняття художнього твору та розуміння його підтекстового прочитання слід розібратися з такими поняттями як літературний напрям, художній метод та стиль письменника. Як виявити ознаки літературного напряму у художньому творі? Знайти у тексті приклади різних художніх методів можна лише розуміючи ці поняття та знаючи їх ознаки.

Що таке художній метод

Художній метод — це спосіб оповіді  художнього твору. Завдяки різним художнім методам  дійсність  у творі може передаватися через реальність, фантастичність, емоційність, експресивність, символічність тощо.

Серед художніх методів виокремлюють: бароко, класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм, натуралізм, модернізм. Художні методі, якими користувалися письменники у різні часи, поступово виокремлювались в окремих літературних напрямах.

Кожний художній метод (за винятком модернізму) має відповідний літературний напрям.

Що таке літературний напрям

Літературний напрям — це  втілення художнього методу, що проявляється в ідейно-естетичній спільності групи письменників у певний період часу.

Літературний напрям є своєрідним поєднанням художнього методу та індивідуального стилю письменника.

Категорія напряму передбачає об’єднання митців на основі єдиного методу, а також певну схожість індивідуальних стилів.

Кожному літературному напрямові відповідає сукупність творів, які мають спільні, характерні риси.

Літературні напрями

бароко (XVII — XVIII ст.);

класицизм (XVIII — початок XIX ст.);

сентименталізм (друга половина XVIII — початок XIX ст.);

романтизм (кінець XVIII — початок XIX ст.);

реалізм (друга половина XIX ст.);

модернізм (кінець XIX — XX ст.);

імпресіонізм, символізм, неоромантизм, імажинізм, футуризм, акмеїзм, експресіонізм,                        дадаїзм, сюрреалізм, екзистенціалізм тощо;

постмодернізм (з 1980-х pp.).

Літературні напрями на прикладі художніх творів

Світлана Салогуб