Про діловий стиль та вставні слова

Діловий стиль –  стиль високого темпу життя. Не порушити темпу і логічно висловитися допоможуть вставні слова. В усному діловому мовленні вживання вставних слів і словосполучень не створює зайвої інформації. Використання цих конструкцій допомагає мовцеві зорієнтуватися, зосередитися, а слухачам – краще сприйняти сказане. Але у  діалогічному мовленні надмірне вживання вставних слів створює враження некомпетентності, низької мовної культури. Використовувати у діловому мовленні вставні слова потрібно не лише з метою спрощення мовних конструкцій.

Діловий стиль

Визначальними рисами є точність і стандартність, однозначність викладу й адекватність розуміння, чіткість і послідовність. Діловий стиль ґрунтується на логічній основі. Найважливішим у ньому є послідовність і точність викладу актів, документальність, об’єктивність оцінок, гранична чіткість, емоційно-експресивна нейтральність вислову (обов’язкова відсутність будь-якої авторської мовної індивідуальності та емоційно-експресивної лексики).

Вставні слова і словосполучення

Вставні слова і словосполучення часто використовуються у діловому мовленні при складанні ділових паперів, ними розпочинаються речення, абзаци. Але рекомендується вживати їх обмежено.

Згадуємо найбільш уживані вставні слова в офіційно-діловому стилі:

  • по-перше, по-друге, по-третє
  • зі слів, за словами, відомо
  • крім того, таким чином, отже

Вставні слова, які пояснюють окремі поняття чи систематизують їх переважно стоять на початку речення.

Правопис вставних слів

Вставні слова пишуться відповідно до правил написання тих частин мови, до яких належать.

Наприклад:

  • по-перше, по-друге, по-третє – це прислівники, які пишуться через дефіс (префікс по і суфікс е(є)
  • таким чином, зі слів, за словами – це прислівникові сполуки, що пишуться окремо (займенник+іменник, прийменник+іменник, де іменник не втратив свого лексичного значення)

Вставні слова та словосполучення у реченні

Вставні слова та словосполучення – граматично не зв’язані з іншими членами речення, тому є відокремленими конструкціями.

В усному мовленні виділяються паузою, на письмі – комами.

Наприклад: За словами головуючого, питання потребує вивчення.

 

Світлана Салогуб